Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Sunday, December 12, 2004

എന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം

®æa ²øá ÆßÕØJßæa Äá¿A¢

d¿íÃࢠ.
... d¿íÃà¢.....d¿íÃà¢....çµÞ{ßBíæ̈ßæa ÖÌíÆ ÖÜc¢. ×Þøá¶í ¶Þæa µâæ¿ µáÄßøMáùJá µÏùßÏçÄ ©IÞÏßøáKáUá. ÉÞGá çÉÞÜᢠÄá¿BßÏßG߈. ¥ÄßÈá ÎáXÉá ¦ ØbÉíÈ¢ ÈÖßMß‚á èµÏßW ÄKá. ×Þøá¶í ¶ÞæÈ ÄWAÞÜ¢ PìøßAá ÄæK ÕßGá æµÞ¿áJá æµÞIá ºÞ¿ß ®ÝáçKxá. ¦ Æá×í¿X ¥ÅÕÞ Æá×í¿ ¦øÞÃÞæÕÞ! ®LÞÏÞÜᢠÎÈá×cX ®K ÎãP¢ ÎÞdÄæÎ æÌˆí ©ÉçÏÞPßAÞùáUá ®KÄá æµÞIá, ¦ ÈÞÏ, ÉGß Éâ‚, µáøBá ®Kà ÕÞAáµæ{ÞKᢠÄWAÞÜ¢ ©ÉçÏÞPßAáK߈. ¦øÞæÃKá µIÄßÈá çÖ×¢ ÉxßÏ ÕÞAá ©ÉçÏÞPß‚á Õß{ßAÞ¢ ®Ká ÄàøáÎÞÈß‚á. ÕÞÄßW æÕÜß‚á ÄáùKá. §BæÈ ÄáùKÞW ÉßæK ÍÞÕßÏßW ÕÞÄßW ÄáùçAI ¦ÕÖc¢ ÕøßæˆKá ÎÈTá ³VÎßMß‚á. ³...... ÉâAÞøßÏÞÃá. øÞÕßæÜ µá{ß‚á ÉáùæMGá ÈàæÏÞæA ¥OÜJßW ÕøÞX ÎÈTá µÞÃß‚ßæˆCßW ¾ÞX §çBÞGá ÕKá Éâ ÕßWAáæÎ¿à ®æKÞøá ÍÞÕ¢ ¦ Îá¶Já µIá. ²øá µ×â ÉâÎÞÜ æÉÞKá ÕßWAáKÄá çÉÞæÜ ¥{Ká Îáùß‚á èµÏßW æÕ‚á ÄKá. çºGæa ÍÞ×ÏßW ÉùEÞW ¾ÞX ²øá Îá¿ß‚ß (ÇÞøÞ{¢ Îá¿ßÏáUÕZ) ¥ˆÞJÄáæµÞIá ¦ ÎÞÜÏáæ¿ Èà{¢ µIßGá ®ÈßAá ²KᢠçÄÞKßÏ߈. ®ÃàxÉÞæ¿ ¦æÃçKÞVÎ ÕKçMÞZ ¦ ÉâÎÞÜ ¥¿áJáU ¿àçÉÞÏßçÜAá §Gá. èÉØ ÕÞBÞX ÉßæK ÕçKÞ{Þ¢ ®KáU ÍÞÕJßW ¦ çµÞÜ¢ ÄßøßEá È¿Ká. ®LÞÏÞÜᢠ®ÃàxÄçˆ ®Ká µøáÄß dÉÍÞÄ µVÎBæ{ˆÞ¢ ÈßVÕÙß‚á ÕKá. ®KÞW §Ká ¥WÉ¢ ͵ñß ÎÞV·JßW ÄæK ÆßÕØ¢ Äá¿BßA{ÏÞ¢ ®Ká ÕߺÞøß‚á Øß.Áß. çƒÏV ³Y æºÏñá. µìØÜcÞ ØádÉ¼Þ øÞÎÞ...... R ®Ká ÎÈTßW Îâ{ßJá¿Bß. ÉÞGá Äá¿Bß. RÕÞ‚í ³Y ÕÞ‚í ³Y ÕÞ‚í ³Y ÁßÉí ÁßÉíÁíÆßÉí ØíèxW...... ܼí¼ÞÕÄßæÏ Èßæa µUA¿AHßWR......¥ç‡Þ.....! ÜÕZAá ɵø¢ ÜÕX.çºGæa ÎùÕßÏáæ¿ dÉÄcÞ¸ÞÄ¢. ®KᢠøÞdÄß ÁßçÕÞ×ÈW çØÞBíØí Øß.Áß. Õ‚ßçG çƒÏV ³Ëí 溇ÞÕâ ®æKÞøá ÈßÏ΢ ©IÞAßÏßøáKá. ¦ÕÖc¢ çÉÞæÜ æÄxß‚á È¿AÞÈáUÄÞÃçˆÞ ÈßÏ΢. ºÞ¿ß ÕàÃá ³Ëí æºÏñá. ¥ÏWAÞV çµGÞW ¥OøAá¢. ¥æˆCßÜᢠ͵ñßPÞÈæJAÞW ÌÞAíØídxàxí çÌÞÏíØí_ çÈÞ¿ÞÃá ÈßÈAá dÉßÏ¢ ®Ká ¾BZAùßÏÞ¢ ®æKÞøá ÉỢ ¥ÕVAáIá.


çºGX ©ùAJßW ²Ká ÄßøßEá µß¿Ká.
ºáIæJÞøá ÉøßÙÞØ ÉáFßøß ©çIÞ ®æKÞøá Ø¢ÖÏ¢. ÈßÈAßÄá çÕÃæÎæKÞøá ÍÞÕ¢ ©æIKá çÄÞKßÏçMÞZ ²Ká ÉÞ{ß çÈÞAß. §ˆ, ©UÄá ¼ÞTíPßËíçxÞ¿áU ØÙÄÞÉ¢ ÎÞdÄ¢. ®¿Þ æµÞ‚æÈ ÈßÈAá ÎßÝßÎáÈ æµÞIá Ìæˆ Ìæˆ ÉÞ¿áKÄßÈá ÎáXÉá ¦ RµìØÜcÞ ØádÉ¼Þ øÞÎÞQ ÉÞ¿ßAâ¿ÞÏßøáçKÞ ®KÞÏßøßAáçÎÞ çºGæa ÎÈTßW ®çKÞVJá µß‚ÈßçÜAá ¦Eá æÕÜßEá È¿Ká. µÞMßÏáæ¿ Îâ ÎâAßæa ©UßçÜAá µÏùßÏÞæÜ çºGæa ÉUßÏáùA¢ ¥ÕØÞÈßAâ ®KáUÄá æµÞIá µÞMßÏáIÞAW ÄæK ¦µæG ¦Æc¢ ®Ká µøáÄß. ¥Äá µÝßEá dÉÞÄW, çºÞùá, ØÞ¢ÌÞV, çÄÞøX....... èÆÕçÎ, ¦ ¥çÎøßAÏßçÜÞ ÎæxÞ ¼Èß‚ÞW ÎÄßÏÞÏßøáKá. ®KÞW ÉßæK ²øá ÉÞAí ædÌÁí ®¿áJá ÈßøJß æÕ‚á µáù‚á æÕHçÏÞ ¼ÞçÎÞ ®¿áJá ¥ùÕáµÞøX µJßAá ÎâV‚ µâGáK çÉÞæÜ ¥çBÞGᢠ§çBÞGᢠçÄ‚á RçÙÕí ÆßØí ÁÞVÜßBí, çÙÕí xá æPÞQ ®æKÞæA ÎÆÞNæÏ çÉÞæÜ ÉùEá ®Õßç¿æACßÜᢠ§ùBß ÉáùæMGá çÉÞµÞÎÞÏßøáKá. çµø{JßæÜ ØÞÆÞ ÕàGNÎÞøáæ¿ ²øá ÕßÇßçÏ........


(§Äá ²øá ÆßÕØJßæa Äá¿A¢ ÎÞdÄ¢.
ÄÎÞÖµ{ᢠÕßÁíÁßJB{ᢠÉÃßJßøAáµ{ᢠÉßÃAÕᢠÉøßÍÕÕᢠ¦Ïß ¥¿áJ ØbÉíÈJßçÜAá çÉÞµáKÄá Õæø ¥BßæÈ ¥BßæÈ ...........)

ØìµøcÎáæICßW Äá¿øá¢

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

സൂ,
ഈ കുറച്ചു പോസ്റ്റുകള്‍ കൂടി ശരിമലയാളത്തിലേക്കാക്കിക്കൂടേ?

അപ്പോള്‍ വായിക്കാന്‍ എന്‍തു രസമായിരിക്കും!!
please na...?

-വിശ്വം
വിശ്വപ്രഭ@yahoo.com
(a reply mail there is welcome...)

Thu Apr 21, 07:04:00 AM IST  
Anonymous Anonymous said...

hmm........
Su.

Fri Apr 22, 09:26:00 PM IST  
Blogger viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

സൂ പലപ്പോഴും hmmm... എന്നു കുറിക്കുന്നതു കാണാറുണ്ട്. ശബ്ദം കേള്‍ക്കാതെ അക്ഷരം വായിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

ഒന്നു തെളിച്ചുപറയാമോ hmm... എന്നാല്‍ എന്താ അര്‍ത്ഥമെന്ന്‌ ?

Fri May 06, 05:49:00 AM IST  
Anonymous Anonymous said...

hmmm ennu vechaal moolunnatha :)
Su.

Fri May 06, 01:24:00 PM IST  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home