Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Friday, October 26, 2018

അപ്പോ ശരി

ബൂലോക  കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ സുഖമെന്നു കരുതുന്നു. എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ, എന്തൊക്കെയാണ്  വിശേഷങ്ങൾ?  ഇപ്പോ ആരും മീറ്റും ഈറ്റും ഒന്നും നടത്താറില്ലേ? ഏയ്...വന്നു കാണാൻ വേണ്ടീട്ടൊന്നുമല്ല. വെറുതെ ഒരു ലോഗ്യം ചോദിച്ചതാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. വല്യ യാത്രകളൊന്നുമില്ല. പുസ്തകം വായന ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. സിനിമയും. ബ്ലോഗും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബൂലോഗത്തിലെ ആരേയും മറന്നിട്ടുമില്ല.

യാത്രകളെക്കുറിച്ച്, വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച്, സിനിമകളെക്കുറിച്ച്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇനിയും പഴയപോലെ എഴുതണമെന്നൊക്കെയുണ്ട്. തൽക്കാലം സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ശരി. നിങ്ങളെയൊന്നും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാവരും സന്തോഷമായും സുഖമായും ഇരിക്കൂ.

Labels:

Wednesday, September 26, 2018

അത്രേള്ളൂ

കേരളം വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലനാട്ടിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അവരെന്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, ദൈവം അതൊക്കെ കാണും. നന്ദിയില്ലായ്മ കാണിച്ചു എന്നു തോന്നരുതല്ലോ.

പിന്നെ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷംസ്? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞാനോ?...ഓ...അങ്ങനെയൊക്കെയങ്ങ് പോകുന്നു. അപ്പോ ശരി. നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര തെരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ. ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല.

Labels:

Tuesday, August 28, 2018

ദൈവമേ...എന്റെ കേരളം

എന്റെ നാട്... ഉടനെത്തന്നെ അത് പഴയപോലെ സുന്ദരമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കരുത്തരായും, നന്മയുള്ളവരായും,  സന്തോഷമുള്ളവരായും മാറട്ടെയെന്ന പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്. ഓരോ അനുഭവങ്ങളും, ചെറുതായാലും വലുതായാലും, തിരിച്ചറിവു നൽകുന്നുണ്ട്. ആ തിരിച്ചറിവിലാവട്ടെ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര. എല്ലാവരെയും ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ.

Labels:

Saturday, July 28, 2018

ജടായു സംഗമം

അദ്രിശൃംഗാഭം തത്രപദ്ധതിമദ്ധ്യേ കണ്ടു
പത്രിസത്തമനാകും വൃദ്ധനാം ജടായുഷം
എത്രയും വളർന്നൊരു വിസ്മയം പൂണ്ടു രാമൻ
ബദ്ധരോഷേണ സുമിത്രാത്മജനോടു ചൊന്നാൻ:-
“രക്ഷസാം പ്രവരനീക്കിടക്കുന്നതു മുനി-
ഭക്ഷകനിവനെ നീ കണ്ടതില്ലയോ സഖേ!
വില്ലിങ്ങുതന്നീടു നീ ഭീതിയുമുണ്ടാകൊലാ
കൊല്ലുവനിവനെ ഞാൻ വൈകാതെയിനിപ്പോൾ.”
ലക്ഷ്മണൻ തന്നോടിത്ഥം രാമൻ ചൊന്നതുകേട്ടു
പക്ഷിശ്രേഷ്ഠനും ഭയപീഡിതനായിച്ചൊന്നാൻ:
“വദ്ധ്യനല്ലഹം തവ താതനു ചെറുപ്പത്തി-
ലെത്രയുമിഷ്ടനായ വയസ്യനെന്നറിഞ്ഞാലും
നിന്തിരുവടിക്കും ഞാനിഷ്ടത്തെ ചെയ്തീടുവൻ
ഹന്തവ്യനല്ല ഭവദ്ഭക്തനാം ജടായു ഞാൻ”
എന്നിവ കേട്ടു ബഹുസ്നേഹമുൾക്കൊണ്ടു നാഥൻ
നന്നായാശ്ലേഷം ചെയ്തു നൽകിനാനനുഗ്രഹം
“എങ്കിൽ ഞാനിരിപ്പതിനടുത്തുവസിക്ക നീ
സങ്കടമിനിയൊന്നു കൊണ്ടുമേ നിനക്കില്ല
ശങ്കിച്ചേനല്ലോ നിന്നെ ഞാനതു കഷ്ടം! കഷ്ടം!
കിങ്കരപ്രവരനായ് വാഴുക മേലിൽ ഭവാൻ

Labels: ,

Monday, June 25, 2018

മഴ

എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ മഴയാണ്. പിന്നെ ഫുട്ബോൾ ലോക കപ്പും. ;)
നിപ വൈറസ്സിനെ തുരത്തിയോടിക്കാൻ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം. ആദരവും.
പിന്നെ....ഒന്നുമില്ല.

Labels: