Suryagayatri സൂര്യഗായത്രി

This blog is in Malayalam language. To view, please install any Malayalam Unicode font. Eg. AnjaliOldLipi. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ ഇതു നോക്കൂ

Monday, December 20, 2004

ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍

കണ്ണനെ കാണാന്‍ പോവും ഞാന്‍ ;

ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാന്‍ പോകും ഞാന്‍.

കൈയില്‍ കര്‍പ്പൂരവും കനകാംബരമാലയുമായ്‌;

കണ്ണനെ കണികാണാന്‍ പോകും ഞാന്‍.

ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്‍ നടയിലെത്തുമ്പോള്‍,

എന്തു വരം ഞാന്‍ ചോദിക്കും?

കണി കണ്ടു കൈ കൂപ്പി നിന്‍ നടയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍,

നിന്‍ പുഞ്ചിരിപ്പാലില്‍ ഞാന്‍ മയങ്ങിപ്പോകും.

വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വരമൊന്നും,

നീയെന്നുമെന്‍ കൂടെ ഉണ്ടാവണം.

Labels:

സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോമ്പ്ലക്സ്!

ഒഴുകുന്ന പുഴയ്ക്ക് പാറക്കല്ലിനോട് പുച്ഛം!

നീന്തുന്ന മീനിന് ആമയോട് പുച്ഛം!

കറങ്ങുന്ന ഫാനിന് കിടക്കയോട് പുച്ഛം!

വീശുന്ന കാറ്റിന് വൃക്ഷത്തിനോട് പുച്ഛം!

പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നല്‍കാന്‍ പൈങ്കിളിക്കാവുമോ?

പാറക്കല്ലിന്റെ ശക്തി പുഴയ്ക്കുണ്ടാവുമോ?

ആമയുടെ ശാന്തത മീനിനുണ്ടാവുമോ?

കിടക്ക നല്‍കും സ്വാന്ത്വനം ഫാനിനേകാനാവുമോ?

വൃക്ഷത്തിന്‍ തണലേകാന്‍ കാറ്റിനാവുമോ?

Sunday, December 12, 2004

എന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം

®æa ²øá ÆßÕØJßæa Äá¿A¢

d¿íÃࢠ.
... d¿íÃà¢.....d¿íÃà¢....çµÞ{ßBíæ̈ßæa ÖÌíÆ ÖÜc¢. ×Þøá¶í ¶Þæa µâæ¿ µáÄßøMáùJá µÏùßÏçÄ ©IÞÏßøáKáUá. ÉÞGá çÉÞÜᢠÄá¿BßÏßG߈. ¥ÄßÈá ÎáXÉá ¦ ØbÉíÈ¢ ÈÖßMß‚á èµÏßW ÄKá. ×Þøá¶í ¶ÞæÈ ÄWAÞÜ¢ PìøßAá ÄæK ÕßGá æµÞ¿áJá æµÞIá ºÞ¿ß ®ÝáçKxá. ¦ Æá×í¿X ¥ÅÕÞ Æá×í¿ ¦øÞÃÞæÕÞ! ®LÞÏÞÜᢠÎÈá×cX ®K ÎãP¢ ÎÞdÄæÎ æÌˆí ©ÉçÏÞPßAÞùáUá ®KÄá æµÞIá, ¦ ÈÞÏ, ÉGß Éâ‚, µáøBá ®Kà ÕÞAáµæ{ÞKᢠÄWAÞÜ¢ ©ÉçÏÞPßAáK߈. ¦øÞæÃKá µIÄßÈá çÖ×¢ ÉxßÏ ÕÞAá ©ÉçÏÞPß‚á Õß{ßAÞ¢ ®Ká ÄàøáÎÞÈß‚á. ÕÞÄßW æÕÜß‚á ÄáùKá. §BæÈ ÄáùKÞW ÉßæK ÍÞÕßÏßW ÕÞÄßW ÄáùçAI ¦ÕÖc¢ ÕøßæˆKá ÎÈTá ³VÎßMß‚á. ³...... ÉâAÞøßÏÞÃá. øÞÕßæÜ µá{ß‚á ÉáùæMGá ÈàæÏÞæA ¥OÜJßW ÕøÞX ÎÈTá µÞÃß‚ßæˆCßW ¾ÞX §çBÞGá ÕKá Éâ ÕßWAáæÎ¿à ®æKÞøá ÍÞÕ¢ ¦ Îá¶Já µIá. ²øá µ×â ÉâÎÞÜ æÉÞKá ÕßWAáKÄá çÉÞæÜ ¥{Ká Îáùß‚á èµÏßW æÕ‚á ÄKá. çºGæa ÍÞ×ÏßW ÉùEÞW ¾ÞX ²øá Îá¿ß‚ß (ÇÞøÞ{¢ Îá¿ßÏáUÕZ) ¥ˆÞJÄáæµÞIá ¦ ÎÞÜÏáæ¿ Èà{¢ µIßGá ®ÈßAá ²KᢠçÄÞKßÏ߈. ®ÃàxÉÞæ¿ ¦æÃçKÞVÎ ÕKçMÞZ ¦ ÉâÎÞÜ ¥¿áJáU ¿àçÉÞÏßçÜAá §Gá. èÉØ ÕÞBÞX ÉßæK ÕçKÞ{Þ¢ ®KáU ÍÞÕJßW ¦ çµÞÜ¢ ÄßøßEá È¿Ká. ®LÞÏÞÜᢠ®ÃàxÄçˆ ®Ká µøáÄß dÉÍÞÄ µVÎBæ{ˆÞ¢ ÈßVÕÙß‚á ÕKá. ®KÞW §Ká ¥WÉ¢ ͵ñß ÎÞV·JßW ÄæK ÆßÕØ¢ Äá¿BßA{ÏÞ¢ ®Ká ÕߺÞøß‚á Øß.Áß. çƒÏV ³Y æºÏñá. µìØÜcÞ ØádÉ¼Þ øÞÎÞ...... R ®Ká ÎÈTßW Îâ{ßJá¿Bß. ÉÞGá Äá¿Bß. RÕÞ‚í ³Y ÕÞ‚í ³Y ÕÞ‚í ³Y ÁßÉí ÁßÉíÁíÆßÉí ØíèxW...... ܼí¼ÞÕÄßæÏ Èßæa µUA¿AHßWR......¥ç‡Þ.....! ÜÕZAá ɵø¢ ÜÕX.çºGæa ÎùÕßÏáæ¿ dÉÄcÞ¸ÞÄ¢. ®KᢠøÞdÄß ÁßçÕÞ×ÈW çØÞBíØí Øß.Áß. Õ‚ßçG çƒÏV ³Ëí 溇ÞÕâ ®æKÞøá ÈßÏ΢ ©IÞAßÏßøáKá. ¦ÕÖc¢ çÉÞæÜ æÄxß‚á È¿AÞÈáUÄÞÃçˆÞ ÈßÏ΢. ºÞ¿ß ÕàÃá ³Ëí æºÏñá. ¥ÏWAÞV çµGÞW ¥OøAá¢. ¥æˆCßÜᢠ͵ñßPÞÈæJAÞW ÌÞAíØídxàxí çÌÞÏíØí_ çÈÞ¿ÞÃá ÈßÈAá dÉßÏ¢ ®Ká ¾BZAùßÏÞ¢ ®æKÞøá ÉỢ ¥ÕVAáIá.


çºGX ©ùAJßW ²Ká ÄßøßEá µß¿Ká.
ºáIæJÞøá ÉøßÙÞØ ÉáFßøß ©çIÞ ®æKÞøá Ø¢ÖÏ¢. ÈßÈAßÄá çÕÃæÎæKÞøá ÍÞÕ¢ ©æIKá çÄÞKßÏçMÞZ ²Ká ÉÞ{ß çÈÞAß. §ˆ, ©UÄá ¼ÞTíPßËíçxÞ¿áU ØÙÄÞÉ¢ ÎÞdÄ¢. ®¿Þ æµÞ‚æÈ ÈßÈAá ÎßÝßÎáÈ æµÞIá Ìæˆ Ìæˆ ÉÞ¿áKÄßÈá ÎáXÉá ¦ RµìØÜcÞ ØádÉ¼Þ øÞÎÞQ ÉÞ¿ßAâ¿ÞÏßøáçKÞ ®KÞÏßøßAáçÎÞ çºGæa ÎÈTßW ®çKÞVJá µß‚ÈßçÜAá ¦Eá æÕÜßEá È¿Ká. µÞMßÏáæ¿ Îâ ÎâAßæa ©UßçÜAá µÏùßÏÞæÜ çºGæa ÉUßÏáùA¢ ¥ÕØÞÈßAâ ®KáUÄá æµÞIá µÞMßÏáIÞAW ÄæK ¦µæG ¦Æc¢ ®Ká µøáÄß. ¥Äá µÝßEá dÉÞÄW, çºÞùá, ØÞ¢ÌÞV, çÄÞøX....... èÆÕçÎ, ¦ ¥çÎøßAÏßçÜÞ ÎæxÞ ¼Èß‚ÞW ÎÄßÏÞÏßøáKá. ®KÞW ÉßæK ²øá ÉÞAí ædÌÁí ®¿áJá ÈßøJß æÕ‚á µáù‚á æÕHçÏÞ ¼ÞçÎÞ ®¿áJá ¥ùÕáµÞøX µJßAá ÎâV‚ µâGáK çÉÞæÜ ¥çBÞGᢠ§çBÞGᢠçÄ‚á RçÙÕí ÆßØí ÁÞVÜßBí, çÙÕí xá æPÞQ ®æKÞæA ÎÆÞNæÏ çÉÞæÜ ÉùEá ®Õßç¿æACßÜᢠ§ùBß ÉáùæMGá çÉÞµÞÎÞÏßøáKá. çµø{JßæÜ ØÞÆÞ ÕàGNÎÞøáæ¿ ²øá ÕßÇßçÏ........


(§Äá ²øá ÆßÕØJßæa Äá¿A¢ ÎÞdÄ¢.
ÄÎÞÖµ{ᢠÕßÁíÁßJB{ᢠÉÃßJßøAáµ{ᢠÉßÃAÕᢠÉøßÍÕÕᢠ¦Ïß ¥¿áJ ØbÉíÈJßçÜAá çÉÞµáKÄá Õæø ¥BßæÈ ¥BßæÈ ...........)

ØìµøcÎáæICßW Äá¿øá¢

MY BEST FRIEND

When he is happy he is the best;
When he is angry he is the worst.
He is nice and he is wise;
Sometimes he treats me like a ghost.
He makes me cry and makes me laugh;
And tells me to live as I wish.
He is a son and he is a brother;
And he is my best friend for ever and ever.
May God bless him ;
That is my prayer.

ഭര്‍ത്താവ്.

ഭാരതസ്ത്രീകളുടെ ബഹുമാന്യപുരുഷന്‍ ആണ് ഭര്‍ത്താവ്.

ഭര്‍ത്താവെന്നാല്‍ ഭരിക്കുന്നവനോ? ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനോ?

ഭാരതത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ (അതോ, ബോറന്മാരുടേയോ ?) ഭാര്യയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിച്ചു നടക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍.

ഭാര്യമാര്‍ ഭൂതത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍, “ഭൂമിയേക്കാളും ക്ഷമയുള്ള സൌഭാഗ്യദേവിയാണെപ്പോഴും ഭാര്യ” എന്ന് ബുദ്ധിപൂര്‍വം പാടുന്നവനാണ് ഭര്‍ത്താവ്.

അച്ഛന്‍.

ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിനു പിന്നിലെ വാല്‍പ്പേരാണോ അച്ഛന്‍?

അല്ലേയല്ല.

കുടുംബമാവുന്ന വാഹനത്തിന്റെ സാരഥിയാണ് അച്ഛന്‍.

മക്കള്‍ക്ക് മാതൃകാപുരുഷന്‍ ആയി,
വീടിനു മൊത്തം തണല്‍ ആയി,
മഞ്ഞിലും മഴയിലും വെയിലിലും തളരാതെ,
മുന്നേറുന്നവനാണ് അച്ഛന്‍.

അമ്മ!

അമ്മയെന്നാല്‍ നന്മയാണ്‌.

അമ്മയെന്നാല്‍ പുണ്യമാണ്‌.

യുദ്ധത്തില്‍ ആവനാഴിയില്‍ നിന്നു അമ്പു തൊടുക്കുന്നതു പോലെ ഹൃദയമാവുന്ന
ആവനാഴിയില്‍ നിന്നു സ്നേഹമാവുന്ന അമ്പുകള്‍ തൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
നിറകുടമാണ്‌ അമ്മ.

അമ്മയെപ്പോലെ അമ്മ മാത്രം.

പകരം വെക്കാന്‍ എന്തുണ്ട്‌?

എന്നാല്‍ അമ്മയാവുന്നതു മാത്രമാണോ ഭാഗ്യം?

അല്ല. അമ്മ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതു പോലെ എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് ഭാഗ്യം.

Saturday, December 11, 2004

GOD------- ദൈവം

GOD is there everyone yells;
But where is God no one knows.

ദീനരുടെ മുന്നില്‍ ദയാമയനായി,
ദാഹിക്കുന്നവര്‍ക്കു ജലമായി,
വിശക്കുന്നവര്‍ക്കു ഭോജനമായി,
രോഗികള്‍ക്കു മരുന്നായി,
ദുഷ്ടന്മാര്‍ക്കു ശിക്ഷകനായി,
പല പല വേഷത്തില്‍ ദൈവം വിഹരിക്കുന്നു!